Hyblifisering er et nytt emne i PBL FOR PRAKTIKERE

Stortinget vedtok i 2021 lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova, med ikrafttredelse 1. januar 2023. Formålet var å innføre et tydeligere regelverk som også gir kommunene hjemmel til å vedta et forbud mot å omgjøre eller ta i bruk en boenhet til hybler, hybelhus eller lignende.

Utleie reguleres ikke av plan- og bygningsloven, og det er ikke et ulovlig forhold å leie ut deler av egen bolig – så lenge arealet som leies ut er godkjent til boligformål. Så lenge bruken knytter seg til ordinær beboelse og de tekniske kravene er oppfylt, må det en viss økning av antall beboere før det oppstår en søknadspliktig bruksendring. Spørsmålet blir da hvor går grensen for når det oppstår en søknadsplikt, enten som følge av oppdeling eller bruksendring.

Tilbake til forsiden