Strandsonen

Hvilke lover og regler gjelder for strandsonen og hvordan skal de brukes i praksis?

I emnet «strandsonen» kan du med en enkel språkform lese deg opp på hva og hvilke problemstillinger du må ta hensyn til og hvilke paragrafer som gjelder.

Interessekonfliktene i strandsonen er store. I strandsonen har vi noen av de mest verdifulle rekreasjonsarealene, samtidig som etterspørselen etter bolig-, fritids- og næringseiendommer er betydelig. Strandsonen har også viktige økologiske funksjoner mht. biologisk mangfold og naturtyper samt at det knytter seg viktige landskapshensyn til området. Økt utbygging og aktivitet i strandsonen medfører at områder egnet til friluftsliv og biologisk mangfold blir satt under press. Det er derfor spesielt viktig at en eventuell utbygging i strandsonen ivaretar allmennhetens ferdselsmuligheter og leveområder for planter og dyr. 

I dette emnet strandsonen i planserien vil man få en videre forståelse av problematikk som: Eiendomsgrense mot sjø, hvordan er grensene mellom eiendommer i sjø, samt hva skal man forholde seg til ved ulike installasjoner i strandsonen og hva hvis naboeiendommen er en campingplass. Hva er byggeforbud i 100-metersbeltet og ulike vilkår for dispensasjoner.

Les mer i Byggeportalen.no under emner i Planserien

Tilbake til forsiden