Byggteknisk forskrift (TEK17)

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) trådte i kraft 1 juli 2017

Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017 og opphever fra samme tid forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK10). For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17.

Tilbake til forsiden